Başlıksız Belge


Yoğun Bakım Merkezi

ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yoğun Bakım Ünitemiz çoklu organ yetmezliği olan ileri yaşam desteği gerekli hastalara hizmet vermektedir. Kapalı yoğun bakım standartlarında üçüncü basamak hizmeti Anestezi Kliniği Sorumluluğunda sağlanmaktadır. Yoğun bakım ekibi multidisipliner yaklaşımla; hekim, hemşire, nütrisyon ekibi, fizyoterapist, enfeksiyon hekimi ile hemşiresi, dezenfeksiyon-sterilizasyon ve klinik destek personeli ile kalite standartlarına uygun sağlık hizmeti sunmaktadır.

Yoğun bakım ünitesi fiziksel özellikleri;

—  Toplamda 12 adet yatak kapasitesi mevcut olup bunun 2 tanesi izole odalardan oluşmaktadır (izole odalar ayrı bir koridorla ayrılmıştır).

—  Her izole odanın 12,5metrekarelik bir alanı mevcuttur.

—  Yoğun bakım alanı yaklaşık 315 metrekareden oluşmaktadır.

—  Standartlara uygun ön geçiş alanı mevcuttur.

—  Temiz ve kirli çıkışıyla kalite standartlarına uygun özelliklere sahiptir.

 Yoğun bakım ünitesinde kullanılan cihazlar;

—  On iki yoğun bakım yatağı

—  On iki monitör, iki transport monitör

—  On iki Mekanik Ventilatör, ikisi diyalize çıkan hastalar için kullanılan toplamda üç yedek Mekanik Ventilatör

—  İki transport ventilatör

—  İki adet hasta başı Hemodiyaliz cihazı ( bir adet su arıtma cihazı)

—  Bir adet Fiberoptik Bronkoskopi cihazı

—  Bir adet Hemodiyafiltrasyon cihazı

—  Bir adet Ultrasonografi cihazı

—  Diğer hasta başı cihazları ( kan gazı cihazı,glukometri cihazı vs.) mevcuttur.

Anestezi Yoğun Bakım Ekibi;

—  Dört Anestezi Uzmanı (AnesteziKlinik İdari ve Eğitim Sorumlu Hocası ile birlikte)

—  İki Anestezi Asistanı

—  Yirmi Hemşire ve Sağlık memuru

—  Sekiz dezenfeksiyon-sterilizasyon personeli

—  Dört klinik destek personeli

—  Bir bilgi işlem personeli ile kesintisiz hizmet vermektedir.

          Anestezi Yoğun Bakım Kliniğinde güncel teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli tüm tıbbi cihaz ve donanımlar mevcuttur. Endikasyon doğrultusunda tüm hastalara yatak başı invaziv işlemler yapılmaktadır. Bu işlemler; yatak başı perkütan trakeotomi açılması, fiberoptik bronkoskopi, hemodiyaliz, hemodiyafiltrasyon, ultrasonografi, termodilüsyon yöntemi ile ileri kardiyak monitorizasyon, ECMO-ECLS (Ekstracorporeal-MembraneOxygenationEkstracorporeal -Life Support) alanında uzman hekim ve hemşire ekibiyle yapılmaktadır.Gerekli yakın takip ve bakımla tedavinin devamlılığı sağlanmaktadır.

          Tüm bu işlemlerin yanı sıra santral venöz kateterizasyon, profesyonel nutrisyonel destek, bası yarası pansuman bakım ve takibi yoğun bakım ekibi tarafından yapılmaktadır.

          Klinikte standart oksijen tedavisinin yanı sıra Yüksek Akış Oksijen Tedavisi (HNCF) yöntemide kullanılmaktadır. Yüksek Akış Oksijen Tedavisi(HNCF) yoğun bakım ekibi tarafından diğer kliniklerde yatan hastalarımızada uygulanmaktadır.

          Hekim ve hemşirelik hizmetleri gerekli kalite standardizasyonuna uygun oluşturulmuş iş akış ve işleyiş protokollerine uyularak devamlılığı sağlanmaktadır.

          Hasta takip ve tedavisinde Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ile birlikte çalışılarak günlük vizitlerle gerekli antibiyoterapi planı oluşturulur. Beraberinde yoğun bakım sorumlu hekimi tarafından diğer medikasyon ve destek tedavi planı yapılır. Hemşire ekibi tarafından uygulanır.

          Haftada bir gün, özellikle komplike hastalar için,multidisipliner yaklaşımla konsey yapılarak, konsey kararına göre hastaların tedavisi düzenlenmektedir. Haftada iki gün, anesteziyoloji kliniğinde eğitim alan araştırma görevlileri için, düzenlenmiş eğitim planına göre dersler yapılmaktadır. Her ayın ilk haftası yoğun bakım mortalite toplantısı düzenlenmekte ve olgu sunumu yapılmaktadır.

          Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine hasta kabulü hastane içi dahili ve cerrahi kliniklerden olduğu gibi acil servis ve diğer kurumlardan da yapılmaktadır.Hastane kapasitemiz ve mevcut hasta potansiyelimiz sebebiyle yüksek doluluk oranıyla hizmet verilmektedir.

          Klinikte çalışan   hemşire ekibi yıllık eğitim planlarını oluşturarak haftada bir gün güncel sunumlarını yapmaktadırlar.

          Ekip üyelerinin her biri gerekli ölçüde empati yapabilen görev yetki ve sorumluluklarının bilincinde kurum misyon ve vizyonuna bağlı yirmi dört saat kesintisiz hizmet vermektedir.

CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

  • 14 yatak
  • 17 Monitör
  • 4 ventilatör
  • 1 transport vantilatör
  • 1 transport monitör

          35 kişilik kadromuzla yılda ortalama 8.000 hastaya başta cerrahi sonrası hastalar olmak üzere kritik hastalara 2 salonda  24 saat  yaşamsal  hizmet vermektedir.

          Kritik Hastalarımızın  tedavileri anestezi doktorları sorumluluğunda diğer branş hekimlerinden de gerekli tüm destek sağlanarak tecrübeli yoğun bakım hemşireleri  takibinde  sürdürülmektedir. Takip sürecinde ileri tekniklerle monitörize  edilen hastalarımızın tüm laboratuar tetkikleri ve   görüntüleme teknikleri (BT/bilgisayarlı tomografi, MR/manyetik rezonans, dijital röntgen, ultrasonografi v.b.) ve perkütan trakeotomi açılması, brokoskopi, plazmaferez, hemafiltrasyon işlemleri 24 saat yapılabilmektedir.

          Pacu  salonumuzda ise ameliyat sonrası hastalara bakım verilir. Bu bakımlar; hastaların ısıtılması,  ağrı tedavilerinin yapılması ve bulantı kusmaya karşı önlemler alınmasını içerir. Ameliyata alınan hastaların öncesi ve sonrası tüm süreçleri bekleme ve dinlenme salonundaki ekrana yansıtılarak hasta yakınları bilgilendirilir. Derlenmesi tamamlanan hastalar ünitemizden hemşire ve personel refakatinde konforlu bir şekilde servisindeki yatağına transfer edilir.