Başlıksız Belge


 

Hastanemizde aktif olarak devam eden klinik araştırmalara aşağıda gösterilen bölümden ulaşabilirsiniz.

HASTA ALIMI

ÇALIŞMANIN ADI

İRTİBAT

AKTİF

RelapsFolikülerLenfoma Tedavisi için of XXX Antibody-radionuclide-conjugate Açık Etiketli, Randomize, Faz II Çalışma

HEMATOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu için uygun ve VenoOklüzif Hastalık için Risk Faktör(ler)i olan Tekrarlamış veya Refrakter B Hücre Akut Lenfoblastik Lösemili Yetişkin Hastalarda İki XXX Doz Düzeyi Hakkında Faz 4, Açık Etiketli, Randomize Çalışma

HEMATOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

Yoğun Kemoterapiye Uygun Olmayan Yeni Tanı Akut Miyeloid Lösemi Hastalarında Faz 2 XXX ve Azasitidin Çalışması.

HEMATOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

Allojeneik HKH Transplantasyonu Geçiren Gönüllülerde İntestinal Akut GvHDProfilaksisinde XXX
Etkililiğinin ve Güvenliğinin Değerlendirildiği Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Çok Merkezli Bir Faz III Çalışma

HEMATOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

t(11;14)-Pozitif Relaps veya RefrakterMultiplMiyelomlu Hastalarda XXX ve Dexamethasone ile Pomalidomide ve
Dexamethasone’un Karşılaştırıldığı Çok Merkezli, Açık Etiketli, Randomize Faz III Çalışma

HEMATOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

Daha Önce Tedavi Edilmemiş, Evre II-IV, Farklılaşma Yığılım Molekülleri (CD)20-Pozitif, Düşük Tümör Yüklü FolikülerLenfomalı Gönüllülerde MabThera® ile Önerilen RituksimabBiyobenzerinin Etkililiğini, Güvenliliğini ve İmmünojenisitesiniKarşılaştıranRandomize, Çift-Kör, Paralel Grup ve Faz III Çalışma

HEMATOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

PIK3CA/AKT1/PTEN-Alterasyonlu, Lokal İleri Evre Veya Metastatik, Üçlü-Negatif veya Hormon Reseptörü-Pozitif Ve Her2-Negatif Meme Kanserli Hastalarda Paklitaksel İle XXX Kombinasyonuna İlişkin Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Randomize Faz III Çalışma

ONKOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

Erken Relaps Görülen Rekküren(opere edilmeyen lokal ileri veya metastatik)Üçlü Negatif Meme Kanseri Bulunan Hastalarda XXX+ Kemoterapi Kombinasyonun Etkililik ve Güvenliğinin Değerlendirildiği Faz III,Randomize,Çift-kör, Plasebo Kontrollü ve Çok Merkezli Çalışma

 

ONKOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

Üç Kür Platin İçeren İkili Kemoterapi Almış Olan ve Primer Kanser Bölgesi Bilinmeyen Hastalarda Genomik Profilleme Yoluyla Hedefe Yönelik Tedavi veya Kanser İmmünoterapisinin Etkinlik ve Güvenilirliğini Platin-Bazlı Kemoterapi İle Karşılaştıran Randomize, Aktif-Kontrollü, Çok-Merkezli Faz II Çalışma

 

ONKOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

Lokal İleri Evre, Yüksek Riskli  Baş Ve Boyun Skuamöz Hücreli Karsinomu Olan Hastalarda Definitif Lokal Tedaviden Sonra Adjuvan Tedavi Olarak XXXın (Anti-Pd‑L1 Antikoru) Faz III, Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma.

ONKOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

Gastrointestinal veya Kolorektal Kanserin Tedavisi için FOLFOX bazlı Kemoterapi Alan Hastalarda Kemoterapiye bağlı Trombositopeninin Tedavisinde XXX’i Değerlendiren Faz 3, RandomizePlasebo Kontrollü, Çift Kör Çalışma

ONKOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK), Yumurtalık Kanseri veya Meme Kanserinin Tedavisi için Kemoterapi Alan Hastalarda Kemoterapiye bağlı Trombositopeninin Tedavisinde XXX kullanımını araştıran Klinik Çalışma

ONKOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Daha Önceden c-Met+ ile Tedavi Edilen Gönüllülerde XXX (ABBV-399) Kullanımına İlişkin Etkililiğin ve Güvenliliğin Değerlendirildiği Faz 2 ve Açık Etiketli Çalışma

ONKOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

Lokal Olarak İlerlemiş (Evre III) Rezeke Edilemeyen EGFR Mutasyonu Pozitif Olan Hastalarda İdame Tedavis Olarak XXX İn Kullanılmasını Araştıran Randomize Çift Kör Plasebo Kontrollü Çok Merkezli  FAZ IIIÇalışma.

ONKOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

AJCC/UICC V. 8’e Göre II -IIIA Ve IIIB (T>5cm N2) Olan Hastalarda Tamamen Rezekte Edilmiş (R0) Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) Görülen Yetişkin Gönüllülerde Adjuvan Tedavi Olarak PlaseboyaKarşı XXX’inEtkililiğinin Ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Randomize Çift Kör Plasebo Kontrollü Çok Merkezli  FAZ III Çalışma.

ONKOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

PASİF/ TAKİPTE

İlerlemiş, Skuamöz Olmayan, Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Hastalarında EU-Avastin+ Kemoterapiye Karşı XXX + Kemoterapi  İle Karşılaştırıldığı  Randomize Çift Kör Çok Merkezli  FAZ III Çalışma.

ONKOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

İleri Evre HepatosellülerKarsinomlu Gönüllülerin I. Basamak Tedavisinde XXX’eKarşı YYY İle, XXX Kombinasyonunun Güvenliliği Ve Etkililiğini Değerlendiren  Randomize Çift Kör Çok Merkezli  Aktif Kontrollü FAZ III Çalışma.

ONKOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

MetastatikProstat Kanserli Hastaların Tedavisinde XXX’inAbirateron Asetat Ve Prednizon İle Kombinasyonunu, Yalnız Abirateron Asetat Ve Prednizon İle Karşılaştırıldığı  Plasebo Kontrollü Randomize Çift Kör FAZ III Çalışma.

ONKOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

PDL-1 eksprese eden ilerlemiş, küçük hücreli olmayan, akciğer kanseri hastalarında I. Basamak tedavi olarak Pembrolizumab’a karşı XXX’nindeğerlendirildiği  RandomizeAçık Etiketli, Kontrollü Çok Merkezli  FAZ II Çalışma.

ONKOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

Allojenik kök hücre transplantasyonundan sonra kortikosteroiderefrakter kronik graftversushost hastalığı bulunan hastalarda en iyi mevcut tedaviye karşılık XXX’ideğerlendiren  RandomizeAçık Etiketli Çok Merkezli  FAZ III Çalışma.

ONKOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

Önceden tedavi edilmemiş ileri gastrik ve gastroözofageal kanseri bulunan hastalarda XXX ve Modifiye FOLXOX6’yı değerlendiren  Randomize Çift Kör FAZ III Çalışma.

ONKOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

İnsan Epidermal Büyüme Faktörü Reseptör 2 Pozitif (HER2 +) olan ve  İleriGastrik veya Gastroözofageal Bileşen(GEJ) Adenokarsinomu bulunan hastalarda  XXX / Placebo + Trastuzumab + Kemoterapisini kullana randomize FAZ III çalışma.

ONKOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA

AKTİF

HER2 Negatif (HER2-) , Önceden Tedavi Edilmemiş, Rezeke Edilemeyen veya MetastatikGastrikOrgastroözofagus Kavşağı Adenokarinomainoması bulunan Katılımcılarda Birinci Sıra Tedavi Olarak XXX + Kemoterapisi + Plasebo + Kemoterapisi kombinasyonluFaz 3, Randomize, Çift-kör Klinik Çalışma.

ONKOLOJİ

KLİNİK ARAŞTIRMA