Başlıksız Belge


ÜROLOJİ KLİNİĞİ

Çalışma Alanları

Üroloji Poliklinleri (Merkez Bina 1. Kat ve Ahmet Andiçen Hastanesi binası)

18 yataklı Servis

 Ek Hizmet Alanları

1 adet USG ve hasta muayene odası (öncelikli olarak poliklinik ve servis hastalarımızın üriner sistem değerlendiriminde kullanılıyor olup, günlük 10-12 civarında “Üriner USG yapılmaktadır. Ayrıca, USG eşliğinde prostat biyopsisi, kist aspirasyonu,  perkütan nefrostomi konulması… gibi girişimsel işlemler de haftada yaklaşık 10 civarında yapılmaktadır)

1 adet Ürodinami  odası (Burada, sistometri, basınç-akım çalışması, sfinkter EMG’si, bio-feedback ve üroflowmetri.. gibi işlemler yapılmakta olup, haftada yaklaşık 40 hasta burada değerlendirilmektedir. Bu odada mevcut olan jinekolojik masada 1 hafta önce ürolojik endoskopi ekipmanına katabildiğimiz fleksibl sistoskop sayesinde burada lokal anestezi altında sistokopik girişimlerin yapılması planlanmaktadır. Böylece,  ameliyathanede haftada yapılan 10-20  sistoskopik işlemin burada yapılması mümkün olacaktır.)

Mevcut Durum

Ana hastanemiz  polikliniğinde yıllık ortalama 15 bin civarında, günlük yaklaşık 60 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir.  Andiçen hastanemizde (haftada 2 gün) günde 30-35 hastaya bakılmaktadır.

Her 2 poliklinikte da aktif olarak uzman doktor çalışmaktadır. Cuma günleri mevcut olan 1 asistanımız poliklinikte uzmanla birlikte eğitim amaçlı hasta bakmaktadır. Poliklinikte bulunan ek odamızda serviste ameliyat edilen hastaların taburcu sonrası pansumanları, yara bakımları; polikliniğe başvuran hastalarla birlikte sonda takılması, çıkarılması, üretral darlık dilatasyonu, intrakaviter kemoterapi uygulanması ve  basit lokal müdahaleler yapılmaktadır.

Sabah 0810’da serviste tüm doktorların katılımı ile yapılan vizit sonrasında poliklinikte 0830’dan itibaren hasta bakımına geçilmektedir. Ameliyat ekibi de en geç o saatten itibaren ameliyathanede olmaktadırlar. Poliklinikte görülen hastaların ameliyat olması gerekenlerden durumu uygun olanların ameliyat öncesi anestezi hazırlığı poliklinikten yapılmakta, elektif ameliyatlar için en geç 1 hafta içerisinde randevu verilmektedir. Kanser hastalarının ameliyat önceliği göz önünde tutulmaktadır.

Haftada 1 gün (Çarşamba günleri saat 0900-1130 arası) tüm doktorların katılımı ile klinik içi konsey düzenlenerek; özellikle, kanser ve özellikli hastalar tartışılmaktadır. Sonrasında literatür ya da seminer gibi eğitim faaliyeti yapılmaktadır. Haftada 1 gün de (Salı öğleden sonra) hastanemiz  Radyoloji, Patoloji, Radyoterapi ve Medikal Onkoloji Kliniklerinin katılımı ile Üroonkoloji hastalarının tedavisinin tartışıldığı  “Tümör Konsey Toplantılar”ı yapılmaktadır.

Servisimizde 6 adet hemşire ve 1 adet sekreter hizmet vermektedir. Sekreterimiz yatış ve çıkış işlemleri, poliklinik hastalarının ilaç raporlarının düzenlenmesi… gibi işlemleri yerine getirmektedir. Servisten sorumlu olarak her hafta bir uzman Dr. görevlendirilmektedir. Bu uzman Dr, servisten sorumlu olduğu gibi o haftanın icapçısı görevini de yapmaktadır. Mesai saati dışındaki acil servisden sorumlu olup, servisteki sorunlu durumlarda da gerekirse hastaneye gelerek hizmet vermektedir.

Servisimizde 1 adet pansuman odası bulunmakta, yatan hastalara basit girişimler de burada yapılmaktadır; poliklinikte bulunan USG gerekirse servise  getirilerek USG eşliğindeki girişimler ya da tanı amaçlı değerlendirmeler burada yapılmaktadır.

Ameliyathanede ortalama yılda 1200-1400 civarında anestezi altında operasyon yapılmakta; 400-600 civarında da lokal anestezi altında cerrahi girişimimiz olmaktadır. Haftanın 4 günü tam, 1 gün yarım olmak üzere her gün tek masada ameliyat yapılmaktadır.

Onkoloji hastanesi olmamız nedeniyle büyük A sınıfı radikal cerrahi operasyon sayısı oldukça fazladır. Radikal sistektomi, radikal nefrektomi, radikal prostatektomi, testis tümöründe kemoterapi sonrası debulking ve RPLND gibi özellikli operasyon sayısı yıllık 100-150 civarındadır.

Endoürolojik ameliyatlar(endoskopik üreter taşı tedavisi, perkütan nefrolitotomi, endoskopik mesane taşı tedavisi, transüretral prostat rezeksiyonu, transüretral mesane tümörü rezeksiyonu, mesane içine (intrakaviter) ilaç tedavileri) ve laparoskopik ürolojik cerrahiler(laparoskopik basit ve radikal nefrektomi, laparoskopik renal kist eksizyonu, laparoskopik üreter taşı cerrahisi, laparoskopik adrenalektomi, laparoskopik pelvik lenf nodu diseksiyonu, lapaproskopik pyeloplasti) yapılmaktadır.

Androlojik ameliyatlar (erektil disfonksiyon cerrahileri –penil protez takılması, penil revaskülarizasyon ameliyatları, penil eğrilik (kurvatür) düzeltme ameliyatları 

Erkek inkontinansı düzeltme ameliyatları(enjeksiyon, male sling, artifisyel sfinkter takılması) gibi ameliyatlar ve işlemler

Kadınlarda idrar kaçırma problemiyle ilişkili “Ürojinekolojik ameliyatlar” (transobturatuar tape/TOT, enjeksiyon, sistosel onarımı) kliniğimizde başarı ile yapılmaktadır. 

 

 Kadınlarda İdrar Kaçırma Problemleri

                                             Prof. Dr. Halil BAŞAR