Başlıksız Belge


 

NÜKLEER TIP KLİNİĞİ

Uygulamalar ve İş Akışı

 -Nükleer Tıp Kliniğinde, acil servis, klinik ve poliklinikler tarafından gönderilen veya direkt Nükleer Tıp polikliniğe başvuran hastaların poliklinik muayeneleri, sintigrafi-PET/BT tetkikleri ve ayaktan ya da yatarak tedavi işlemleri uygulanır.- Kliniğimizde tüm rutin hizmetler (Poliklinik, Sintigrafi-USG, PET/BT, C-14 üre nefes testi, Gamma Probe ve Tedavi uygulamaları) eğitim görevlisi ve uzman hekimlerin sorumluluğunda aylık çalışma programına göre gerçekleşmekte olup, eş zamanlı asistan eğitimi verilmektedir.

 Tedavi ünitesi: Bölümümüzde ayaktan tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

 1. Ayaktan Radyoaktif İyot (I-131) tedavi uygulaması:
 • Ayaktan Radyoaktif I-131 tedavisi, tiroid bezinin aşırı çalıştığı durumlarda (hipertiroidi) uygulanmaktadır.
 • Bu işlem için polikliniğimize başvuran ya da konsülte edilen hastalardan endikasyonu olanlara, tedavi dozu hesaplanarak randevusu ve bilgilendirme belgesi verilerek, hasta onam’ ı alınır.
 • Tedavi öncesi uygulanması gerekli medikasyon önerileri hastaya anlatılır.
 • Randevu günü hasta resmi evrak girişini takiben bölümümüz hemşiresi tarafından kabul edilip tedavi protokolü, tedavi sonrası gerekli medikasyonlar, uyulması gerekli izolasyon tedbirleri (radyasyon güvenliği kuralları), kontrol veya takip aşaması yönünden bilgilendirildikten sonra tedavi oral yoldan uygulanır.
 • Hasta birkaç saat izole edildikten sonra gönderilir.

b) Poliklinik Hizmetleri

 Randevulandırma:

 • Kliniğimizden tetkik istemi yapılan tüm hastalar bölüm sekreteri tarafından kabul edilerek, uzman hekim tarafından dosyası incelenerek, tetkik uygunluğu gözden geçirilir ve ilgili sekreter tarafından uygun randevu tarihi verilir.
 • Çekim öncesi özellik arz eden tetkiklerde (sintigrafi çekimleri, PET/BT, C-14) gerekli reçete düzenlenir ve uyulması gereken kurallar veya alınması gereken tedbirler konusunda hasta bilgilendirilir ve bilgilendirme formları verilir. 

Poliklinik Muayene İşlemleri

 • İlk kez başvuran, daha önceden görülüp randevu verilen veya diğer bölümlerden konsülte edilen hastalar polikliniğe başvurur.
 • Hastanın elindeki medikal belgelerin veya daha önceki bölüm kontrollerine ait belgelerin incelenmesini ve fizik muayenesini takiben gerekli tetkik, konsültasyon ve tedavi işlemleri planlanır.
 • Tedavi endikasyonu konulan hastalar, verilecek olan tedaviye ait bilgilendirme / onam belgeleri düzenlenerek, randevulandırılır. 

 c) Sintigrafi Uygulamaları

 Randevusuna gelen hasta yapılacak işlem hakkında, görüntü öncesi ve sonrası uyulması gereken önlemler ve görüntüleme işlemi konusunda bilgilendirildikten ve onamı alındıktan sonra hazırlanmış olan radyoaktif madde (her tetkik ve hasta için özel olarak sıcak oda teknisyenleri tarafından hazırlanan) uygulanır.

 • Radyoaktif madde uygulanmasından sonra, yapılacak sintigrafik çalışmanın protokolüne göre aynı gün ve/veya takip eden günlerde, doktor gözetiminde kamera teknisyeni tarafından görüntüleme işlemi yapılır.
 • Çekim esnasında hastaya yapılabilecek veya yapılması gerekli medikal uygulamalar hemşire tarafından gerçekleştirilir.
 • Çekim bittikten sonra hasta bekleme odasına alınır.
 • Ön değerlendirme sonrası uzman doktor gerekli görürse ek çekimler yapılır. Alınan görüntüler, uygulamanın özelliğine göre veri işlemlerini takiben uzman doktor tarafından raporlanır.
 • Rapor ve çekime ait film aynı gün veya ertesi gün hastaya teslim edilir. 

 d- PET/BT uygulamaları

Randevusuna gelen hasta yapılacak işlem hakkında, görüntü öncesi ve sonrası uyulması gereken önlemler ve görüntüleme konusunda bilgilendirildikten ve onamı alındıktan sonra hazırlanmış olan radyoaktif madde uygulanır.

 • Radyoaktif madde uygulanmasından sonra hastalar tek kişilik bekleme-dinlenme odasına alınır.
 • Çekim zamanı geldiğinde, görüntüleme işlemi başlar.
 • Ön değerlendirme sonrası uzman doktor gerekli görürse ek çekimler yapılır. Çekim sonrası alınan görüntüler, uygulamanın özelliğine göre uzman doktor tarafından veri işlemlemeyi takiben raporlanır.
 • Rapor ve çekime ait film-CD ertesi gün hastaya teslim edilir. 

 e- C-14 Üre Nefes Testi

 • Randevusuna gelen hastaya yapılacak işlem ve işlem sonrası uyulması gereken tedbirler hakkında bilgilendirildikten ve onamı alındıktan sonra hazır C-14 üre kapsülü bir miktar su ile içirilir.
 • Radyoaktif madde uygulanmasından sonra hastalar bekleme yerine alınır.
 • Yeterli süre geçtikten sonra hastanın nefesindeki üre hazır paketler ile üfleme yolu ile toplanır.
 • Yapılan inceleme sonuçları kaydedilir.
 • Sonuçlar uzman doktor tarafından raporlanır ve tetkik günü hastaya verilir. 

 f- Eğitim

 Klinik Eğitim Sorumlusu başkanlığında müfredata uygun asistan eğitim programı çerçevesinde asistan eğitimi yapılır.

 • Klinik eğitim sorumlusu başkanlığında yürütülen ders, seminer, literatür ve olgu sunumları önceden belirlenen eğitim programına göre başasistan, uzman hekimler, bölüm asistanları ve rotasyoner asistanların katılımı ile gerçekleştirilir.
 • Hastane içi eğitim faaliyetleri ve konseylere, asistan ve uzman hekim katılımı sağlanır.
 • Nükleer Tıp Derneği’ nin her yıl düzenlediği ‘ Nükleer Tıp Okulu’ eğitim faaliyetlerine asistan katılımı sağlanır.
 • Multidisipliner eğitim toplantıları ve kurslara katılım sağlanır.